بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

«روسای قبلی»

دکتر قاسم مسیبی

استاد ایمنی شناسی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

مدت تصدی: از سال 1391-1393

 

دکتر محسن نجفی

استادیار مخابرات

دانشگاه صنعتی اراک

مدت تصدی: از سال 1393-1395

 

دکتر حامد دیلمی عضدی

دانشیار مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اراک

مدت تصدی: از سال 1395 - ادامه دارد