فرم ثبت نام اردوی جهادی
نام و نام خانوادگی: *
   
شماره ملی: *
   
شماره همراه: *
   
اردوی انتخابی (شهرستان): *
   
نوع افتخار مورد تایید بنیاد: